Tschakåplåt för underofficer-manskap m/1831 med
regement beteckning Kongl Wermlands Reg